Szkolenia i nadzór BHP, PPOŻ, Skoczów, Bielsko, Cieszyn

Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

DORADZTWO BHP i PPOŻ - KONSULTING

 

 

Pełnienie funkcji doradczej z zakresu BHP i PPOŻ oraz prawa pracy stanowi kluczową i wysoko cenioną przez naszych Klientów formę współpracy. Nasi pracownicy posiadają najbardziej aktualną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy i są do Państwa dyspozycji !

W ramach szeroko pojętego doradztwa, konsultacji BHP i PPOŻ oferujemy:

Analiza stanu nadzorowanych obiektów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

– stan ogólny budynków;
– źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
– stan oświetlenia;
– stan wentylacji;
– ergonomię wyposażenia stanowisk pracy;
– stan wyposażenia stanowisk pracy;
– stan zaplecza socjalnego;
– prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych;
– wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe.

 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.
 • Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
 • wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy lub jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 • Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Kontrole warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • Przeglądy i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Organizacja ćwiczeń ewakuacji osób z budynku.
 • Sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz okresowa jej aktualizacja.
 • Szkolenia pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie zakładu pracy.
 • Szkolenia wstępne i okresowe PPOŻ.
 • Szkolenia BHP wstępne, okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami.