Szkolenia i nadzór BHP, PPOŻ, Skoczów, Bielsko, Cieszyn

Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

BHP WYPADKI - POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji powypadkowej. W przypadku wypadków ciężkich i zbiorowych współpracujemy z PIP i prokuraturą.

fcf8847a-74cb-4481-964f-dc29be4f91fa

Wpadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.

Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.

W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ciężki wypadek przy pracy – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Śmiertelny wypadek przy pracy – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Zbiorowy wypadek przy pracy – wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy – na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

– W czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika,
   które nie pozostaje w związku z  wykonywaniem powierzonych mu zadań.

– Podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony.

– Przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

sdsdfsdfsekst nagłówka