Szkolenia i nadzory BHP Skoczów, Cieszyn, Bielsko i okolice

Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

DORADZTWO BHP i PPOŻ - KONSULTING

Pełnienie funkcji doradczej z zakresu BHP i PPOŻ oraz prawa pracy stanowi kluczową i wysoko cenioną przez naszych Klientów formę współpracy. Nasi pracownicy posiadają najbardziej aktualną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy i są do Państwa dyspozycji!

fotolia_164393219_mjpg

W ramach szeroko pojętego doradztwa, konsultacji BHP i PPOŻ oferujemy:

 • Analiza stanu nadzorowanych obiektów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- stan ogólny budynków;
- źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
- stan oświetlenia;
- stan wentylacji;
- ergonomię wyposażenia stanowisk pracy;
- stan wyposażenia stanowisk pracy;
- stan zaplecza socjalnego;
- prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych;
- wyposażenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe.

 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.

 • Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).

 • Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.

 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki.

 • Uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy lub jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

 • Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 • Kontrole warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • Przeglądy i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Organizacja ćwiczeń ewakuacji osób z budynku.
 • Sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz okresowa jej aktualizacja.
 • Szkolenia pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie zakładu pracy.
 • Szkolenia wstępne i okresowe PPOŻ.
 • Szkolenia BHP wstępne, okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami.